1. Que é un Grao virtual ou online?

Este Grao virtual ou online é un título oficial (Rexistro de Universidades, Centros e Títulos. Código do título 2501122) que comprende ensinanzas básicas e de formación xeral e que se cursa a través dunha plataforma de teledocencia. Como calquera Grao, ten como finalidade a preparación dos estudantes para o exercizo de actividades de carácter profesional.

 1. Que vantaxes ten un Grao virtual?

En primeiro lugar, a flexibilidae que ofrece esta modalidade de formación. A non dependencia dun horario e dun espazo físico permite compaxinar os estudos cun traballo, así como conciliar formación e vida persoal.

Este Grao abre o seu abanico ao estudantado situado tanto fóra da Comunidade Autónoma de Galicia como fóra de España. Ten en conta que este Grao é 100% online, a nosa plataforma de teledocencia (FaiTIC) permite cursar virtualmente toda a carreira, incluidas a realización de probas avaliativas e a defensa do Traballo de Fin de Grao.

Por outra parte, o mercado laboral demanda cada vez máis profesionais que conten con formación en entornos virtuais, cun alto sentido da reponsabilidade e a disciplina, así como a organización.

Ademáis, a modalidade online soe ser máis económica que a presencial: ausencia de gastos como o desprazamento, ou incluso o aloxamento, no caso de que o estudantado se vexa obrigado a abandoar a súa residencia habitual.

 1. Que titulación se obtén?

Título de Grao Universitario. O Grao Virtual en Dirección e Xestión Pública é un título oficial impartido pola Universidade de Vigo. Os estudos de Grao son a vía de aceso ao exercizo de actividades profesionais, así como a realización de estudos de Máster.

 1. Unha vez concluido o Grao, existe algún programa de Máster ofrecido pola Universidade?

Se queres continuar estudos no ámbito da xestión pública, a UVigo conta co Máster online en Dirección Pública e Liderado Institucional.

 1. Qué duración ten este Grao?

O Plano de estudos conta con 4 cursos académicos divididos en dous cuadrimestres.

 1. Quen pode acceder? Cales son os criterios de admisión neste Grao? No caso de estudos previos no extranxeiro, qué requisitos son necesarios para cursar un Grao en España?

Quen desee incorporarse a este Grao virtual ten que solicitar plaza, ben mediante preinscrición a través dos Lugares de Entrega e Recollida de Documentación (LERDs) do Sistema Universitario de Galicia (SUG), ben a través do recoñecemento dun mínimo de 30 créditos (no caso de quen teña iniciados estudos universitarios oficiais non rematados)

No caso de alumnado extranxeiro con estudos universitario parciais, existe un plazo de solicitude de admisión nos meses de marzo/abril. Se o alumnado interesado conta xa cun título universitario, pode solicitar a homologación do título, ou ben solicitar a admisión polo procedemento de recoñecemento dun mínimo de 30 créditos (neste último caso, debe renunciar extresamente á homologación).

 1. Onde e cando se realiza a preinscrición e a matrícula?

A matrícula realízase a través da páxina web da Secretaría Virtual da Universidade de Vigo nos prazos que se indican na convocatoria de matrícula. Non é necesario desprazarse físicamente para a entrega da documentación.

A preinscripción

Poderá facerse a través dos procedementos telemáticos que se establezan (NERTA) ou entregándoa debidamente cuberta nos LERDs de 9.00 a 14.00 horas.

O estudante que non teña os datos na aplicación deberá rexistrarse.

Poderá presentar un único impreso de solicitude nun mesmo curso académico, no que se indicará por orde de preferencia ata un máximo de 5 titulacións diferentes nas que se desexe matricular, podendo chegar ata un máximo de 10 se as solicitudes corresponden a titulacións iguais impartidas en diferentes centros.

Na convocatoria de setembro non se ofertarán as titulacións que teñan todas as prazas agotadas na matrícula de xuño ou naquelas nas que a CIUG estimara que existen datos obxectivos que aconsellan esta acción.

As universidades desestimarán as solicitudes de acceso que non cumpran cos requisitos esixidos. Contra esta decisión poderán presentar reclamación ante o presidente da CIUG, nos prazos establecidos. Máis Info en https://www.uvigo.gal/es/estudiar/acceder/acceso-grados

 1. Cantas prazas se ofertan neste Grao?

O número de prazas ofertadas en primeiro curso é de 20 na modalidade virtual (ofértanse 25 na modalidade presencial).

 1. Pódese optar a unha beca para estudar este Grao?

Si. Tes toda a información na web do Servizo de Axudas ao Estudo, Bolsas e Prezos Públicos.

www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas

 1. É posible convalidar asignaturas ou recoñecer créditos ECTS?

Si, sempre e cando as competencias e o programa de asignaturas cursadas noutros graos, licenciaturas ou ciclos superiores de formación profesional recoñecidos coincidan co programa dalgunha das asignaturas do Grao en Dirección e Xestión Pública. Neste caso, é necesario presentar o expediente académico no que figure que se superou a asignatura e o y número de créditos ECTS que ten, así como o programa ou guía docente oficial.

Podes informarte dos prazos para solicitar a convalidación e recoñecemento de asignaturas na Secretaría Alumnado (xuño, xullo e agosto)

 1. Pódese realizar o Grao Virtual a tempo parcial?

O alumnado de primeiro curso que se matricule por primeira ez terá que formalizar inicialmente a matrícula de todos os créditos deste curso (60 ECTS). Logo, se concurre algunha das causas previstas na normativa, podes solicitar a matrícula a tempo parcial..

 1. Que prezo ten o Grao?

A Xunta de Galicia fixa os prezos dos créditos para as universidades públicas de toda a Comunidade Autónoma de Galicia. O prezo deste Grao é o mesmo que o de calquera outro do mesmo ámbito de coñecemento do sistema universitario galego, moi por debaixo do prezo de graos ofertados por outras universidades públicas e entidades privadas.

O custo aproximado da matrícula no grao para alumnado español ronda os 650€; o prezo para alumnado extranxeiro será incrementado un 25%.

Podes elexir entre a modalidade de pagamento íntegro ou pagamento fraccionado (6 prazos)

 Máis Info en https://www.uvigo.gal/es/estudiar/gestiones-estudiantes/matriculate/precios-publicos  

 1. Como se solicita a certificación académica e o título de Grao?

Unha vez superados os créditos correspondentes e tendo cumprido os requisitos do Grao, poderase solicitar o título a través da Secretaría Virtual da UVigo. A certificación académica solicítase e obtense a través da secretaría administrativa do centro.

 1. En que consiste a Apostilla da Haya?

A Apostilla da Haya é un método simplificado de legalización de documentos a efectos de verificar a súa autenticidade no ámbito internacional. Consiste en selar un documento público ou oficial por parte da autoridade competente, e así certificar a autenticidade da firma dos documentos públicos expedidos nun país firmante do XII Convenio de La Haya, do 5 de outubro de 1961, poo que se suprime a esixencia de Legalización dos Documentos Públicos Extranxeiros que deban surtir efectos noutro país do mesmo.

Así, os documentos nun país firmante do Contenio que teñan sido certificados por unha Apostilla deberán ser recoñecidos en calquera outro país do Convenio sen necesidade doutro tipo de autenticación.

O trámite deberá realizarse ante a autoridade apostillante do país de orixe. Esa autoridade, polo xeral, é o Ministerio de Relacións Exteriores. Se desexas coñecer cal é a autoridade apostillante do teu país, podes consultar a páxina de HCCH: Datos de contacto por Estados das autoridades competentes.

Podes encontrar a listaxe de Estados adheridos ao citado Convenio na páxina Web da Conferencia de la Haya de Dereito Internacional Privado

 1. Onde me podo informar sobre o comezo das clases, calendarios, programa, organización e actividades das asignaturas?

Ademáis de informarte na Área de Estudos de Grao (+34-986 801 9959 //+34- 986 801 994 // asociaisefisio@uvigo.es // secccss@uvigo.es), dende a Coordinación contactaremos contigo unha vez te matricules para darche acceso á plataforma de teledocencia e familiarizarse con ela antes de comezar as clases en setembro.

 1. Podo estudar este Grao -incluída a defensa do Traballo de Fin de Grao- de forma totalmente online, é dicir, sen necesidade de trasladarme á Universidade de Vigo, se vivo fóra da Comunidade Autónoma Galega ou fóra de España?

Si. A ensinanza levarase a cabo baixo a modalidade online mediante a plataforma Moodle xestionada polo servizo de teledocencia da Universidade de Vigo (FaiTIC), podendo cursar todas as asignaturas a través desta plataforma, incluida a elaboración e defensa pública do Traballo de Fin de Grao que se realizará tamén en liña.

 1. Como son as probas de avaliación deste Grao Virtual? É necesario asistir presencialmente á facultade?

Non é necesario que asistas presencialmente. As probas de avaliación de todas as asignaturas, incluido o Traballo de Fin de Grao, realizaranse a través da plataforma de teledocencia (FaiTIC) e/ou a Aula do ampus Remoto. As probas poden consistir, segundo as asignaturas, en actividades de todo tipo (estudos de caso, grabación de vídeos, comentarios de texto, exercizos, etc) así como a realización de test, exames e participación en foros de debate.

 1. Onde podo conseguir o material de estudo das asignturas?

No espazo virtual de cada asignatura poderás acceder a material de estudo, incluidos vídeos explicativos, así como información sobre a bibliografía recomendada.

 1. Cal é a plataforma de teledocencia?

Este Grao emprega como plataforma de ensinanza Moodle, aloxada no servizo de teledocencia da UVigo (FaiTIC).Trátase dun sistema de formación diseñado para crear e xestionar espazos de aprendizaxe online adaptados ás necesidades do alumnado e profesorado, fácil de empregar.

 1. Como se desenvolverán as clases neste Grao Virtual?

Nos espazos virtuais das asignaturas poderás acceder a unha información pormenorizaada da mesma, aos seus calendarios, ao material de estudo e aos vídeos explicativos. Ademáis, poderás asistir a clases e a titorías online e manter unha comunicación constante co profesorado a través de distintos foros aloxados na plataforma de teledocencia.

Español

 1. ¿Qué es un Grado virtual u online?

Este Grado virtual u online es un título oficial (Registro de Universidades, Centros y Títulos Código del título: 2501122) que comprende enseñanzas básicas y de formación general y que se cursa a través de una plataforma de teledocencia. Como cualquier grado, tiene como finalidad la preparación de los estudiantes para el ejercicio de actividades de carácter profesional.

 1. ¿Qué ventajas implica un Grado virtual?

En primer lugar, la flexibilidad que ofrece esta modalidad de formación. La no dependencia de un horario y un espacio físico permite compaginar sus estudios con un trabajo o los que buscan conciliar formación y vida personal.

Este Grado abre su abanico a todos los estudiantes situados tanto fuera de la Comunidad Autónoma de Galicia como fuera de España. Ten en cuenta que este Grado es 100% online, nuestra plataforma de teledocencia (Faitic) permite cursar virtualmente toda la carrera, incluidas la realización de pruebas evaluativas y defensa del Trabajo Fin de Grado.

Por otra parte, el mercado laboral está demandando cada vez más profesionales cuya formación tiene lugar en entornos virtuales, como son un alto sentido de la responsabilidad y la disciplina, y la organización.

Además, la modalidad online suele ser más económica que la presencial: ausencia de gastos como el desplazamiento, o incluso el alojamiento, en el caso de que el estudiante se vea obligado a abandonar su residencia habitual.

 1. ¿Qué titulación se obtiene?

Título de Grado Universitario. El Grado Virtual en Dirección y Gestión Pública es un título oficial impartido por la Universidade de Vigo.  Los estudios de grado son la vía de acceso al ejercicio de actividades profesionales, así como a la realización de estudios de Máster.

 1. ¿Una vez concluido el Grado, existe algún programa de Máster ofrecido por la Universidad?

Si quieres continuar estudios en el ámbito de la gestión pública, la UVigo cuenta con el Máster online en Dirección Pública y Liderazgo Institucional.

 1. ¿Qué duración tiene este Grado?

El plan de estudios cuenta con 4 cursos académicos divididos en dos cuatrimestres.

 1. ¿Quién puede acceder? ¿Cuáles son los criterios de admisión en este Grado? En el caso de estudios previos en el extranjero, ¿qué requisitos son necesarios para cursar un Grado en España?

Quien desee incorporarse a este Grado virtual tiene que solicitar plaza, bien mediante preinscripción a través de los Lugares de Entrega y Recogida de Documentación (LERDs) del Sistema Universitario de Galicia (SUG), bien a través del reconocimiento de un mínimo de 30 créditos (en el caso de quien tenga iniciados estudios universitarios oficiales no terminados).

En el caso de alumnado extranjero con estudios universitarios parciales, existe un plazo de solicitud de admisión en los meses de marzo/abril. Si el alumnado interesado cuenta ya con un título universitario, puede solicitar la homologación del título, o bien solicitar la admisión por el procedimiento de reconocimiento de un mínimo de 30 créditos (en este último caso debe renunciar expresamente a la homologación).

 1. ¿Dónde y cuándo se realiza la preinscripción y la matrícula?

La matrícula se realizará a través de la página web de la Secretaría Virtual de la Universidad de Vigo en los plazos que se indican en la convocatoria de matrícula. No es necesario desplazarse físicamente para la entrega de documentación.  

La preinscripción

Podrá hacerse a través de los procedimientos telemáticos que se establezcan (NERTA) o entregándola debidamente cubierta en los LERDs de 9.00 a 14.00 horas.

El estudiante que no tenga los datos en la aplicación deberá registrarse.

Podrá presentar un único impreso de solicitud en un mismo curso académico, en el que se indicará por orden de preferencia hasta un máximo de 5 titulación diferentes en las que desea matricularse, pudiendo llegar hasta un máximo de 10, si las solicitudes corresponden a titulaciones iguales impartidas en diferentes centros.

En la convocatoria de septiembre no se ofertarán las titulaciones que tengan todas las plazas agotadas en la matrícula de junio o en aquellas en las que la CIUG estimara que existen datos objetivos que aconsejan esta acción.

Las universidades desestimarán las solicitudes de acceso que no cumplan con los requisitos exigidos. Contra esta decisión podrán presentar reclamación ante el presidente de la CIUG, en los plazos establecidos. Más Info en https://www.uvigo.gal/es/estudiar/acceder/acceso-grados

 1. ¿Cuántas plazas se ofertan en este Grado?

El número de plazas ofertadas en primer curso es de 20 en modalidad virtual (se ofertan 25 plazas en modalidad presencial).

 1. ¿Se puede optar a una beca para estudiar este Grado?

Sí. Tienes toda la información en la web del Servizo de Axudas ao Estudo, Bolsas e Prezos Públicos.

www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas

 1. ¿Es posible convalidar asignaturas o reconocer créditos ECTS?

Sí, siempre y cuando las competencias y el programa de asignaturas cursadas en otros grados, licenciaturas o ciclos superiores de formación profesional reconocidos coincidan con el programa de alguna de las asignaturas del Grado en Dirección y Gestión Pública. En este caso, es necesario presentar el expediente académico en el que figure que se ha superado la asignatura y el número de créditos ECTS que tiene, así como el programa o guía docente oficial.

Puedes informarte de los plazos para solicitar la convalidación y reconocimiento de asignaturas en la Secretaría de Alumnado (Junio, julio y agosto).

 1. ¿Se puede realizar el Grado Virtual a tiempo parcial?

El alumnado de primer curso que se matricule por primera vez tendrá que formalizar inicialmente la matrícula de todos los créditos de este curso (60 ECTS). Después, si concurre algunas de las causas previstas en la normativa, puedes solicitar la matrícula a tiempo parcial.

 1. ¿Qué precio tiene el Grado?

La Xunta de Galicia fija los precios de los créditos para las universidades públicas de toda la Comunidad Autónoma de Galicia. El precio de este Grado es el mismo que el de cualquier otro del mismo ámbito de conocimiento del sistema universitario gallego, muy por debajo del precio de Grados ofertados por otras universidades públicas y entidades privadas.

El coste aproximado de la matrícula en el grado para alumnado español ronda los 650€; el precio para alumnado extranjero será incrementado un 25%.

Puedes elegir entre la modalidad de pago íntegro o pago fraccionado (6 plazos). Más Info en https://www.uvigo.gal/es/estudiar/gestiones-estudiantes/matriculate/precios-publicos  

 1. ¿Cómo se solicita la certificación académica y el título de Grado?

Una vez superados los créditos correspondientes y habiendo cumplido los requisitos del Grado, se podrá solicitar el título a través de la Secretaría Virtual de la UVigo. La certificación académica se solicita y se obtiene a través de la secretaria administrativa del centro.

 1. ¿En qué consiste la Apostilla de la Haya?

La Apostilla de la Haya es un método simplificado de legalización de documentos a efectos de verificar su autenticidad en el ámbito internacional. Consiste en sellar un documento público u oficial por parte de la autoridad competente, y así certificar la autenticidad de la firma de los documentos públicos expedidos en un país firmante del XII Convenio de La Haya, de 5 de octubre de 1961, por el que se suprime la exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros que deban surtir efectos en otro país firmante del mismo.

Así, los documentos emitidos en un país firmante del Convenio que hayan sido certificados por una Apostilla deberán ser reconocidos en cualquier otro país del Convenio sin necesidad de otro tipo de autenticación.

El trámite deberá realizarse ante la autoridad apostillante del país de origen. Dicha autoridad por lo general es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si deseas conocer cuál es la autoridad apostillante en tu país, se sugiere consultar la página de HCCH: Datos de contacto por Estados de las autoridades competentes.

Puedes encontrar el listado de Estados adheridos al citado Convenio en la página Web de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado

 1. ¿Dónde me puedo informar del comienzo de las clases, calendarios, programa, organización y actividades de las materias…?

Además de informarte en el Área de Estudos de Grao (+34-986 801 9959 //+34- 986 801 994 // asociaisefisio@uvigo.es // secccss@uvigo.es), desde la Coordinación nos pondremos en contacto contigo una vez te matricules para darte acceso a la plataforma de teledocencia y familiarizarte con ella antes de comenzar las clases en septiembre.

 1. ¿Puedo estudiar este Grado -incluida la defensa del Trabajo Fin de Grado- de forma totalmente online, es decir, sin necesidad de trasladarme a la Universidad de Vigo, si vivo fuera de la Comunidad Autónoma Gallega o fuera de España?

Sí. La enseñanza se llevará a cabo bajo modalidad online mediante la plataforma Moodle gestionada por el servicio de teledocencia de la Universidade de Vigo (Faitic), pudiendo cursar todas las asignaturas a través de esta plataforma, incluida la elaboración y defensa pública del Trabajo Fin de Grado que se realizará también en línea.

 1. ¿Cómo son las pruebas de evaluación de este Grado Virtual? ¿Es necesario asistir presencialmente a la facultad?

No es necesario que asistas presencialmente. Las pruebas de evaluación de todas las asignaturas, incluido el Trabajo Fin de Grado, se realizan a través de la plataforma de teledocencia (Faitic) y/o el aula del Campus Remoto. Las pruebas pueden consistir, según las asignaturas, en actividades de todo tipo (estudios de caso, grabación de vídeos, comentarios de texto, ejercicios, etc.) así como la realización de test, exámenes y participación en foros de debate.

 1. ¿En dónde puedo conseguir el material de estudio de las asignaturas?

En el espacio virtual de cada asignatura podrás acceder a material de estudio, incluidos videos explicativos, e información sobre la bibliografía recomendada.

 1. ¿Cuál es la plataforma de teledocencia?

Este Grado utiliza como plataforma de enseñanza Moodle, alojada en el servicio de teledocencia de la UVigo (Faitic). Se trata de un sistema de formación diseñado para crear y gestionar espacios de aprendizaje online adaptados a las necesidades del alumnado y profesorado y de fácil uso.

 1. ¿Cómo se desarrollan las clases en este Grado virtual?

En los espacios virtuales de las asignaturas podrás acceder a una información pormenorizada de la misma, a sus calendarios, al material de estudio y a los vídeos explicativos. Además, podrás asistir a clases y a tutorías online y mantener una comunicación constante con el profesorado a través de distintos foros alojados en la plataforma de teledocencia.