Planificación das ensinanzas

1. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS

TIPO DE MATERIA/ASIGNATURA

CRÉDITOS A CURSAR

CRÉDITOS OFERTADOS

FORMACIÓN BÁSICA

60

60

OBLIGATORAS

132

132

OPTATIVAS

24

60

PRÁCTICAS EXTERNAS (optativas)

12

24*

TRABALLO DE FIN DE GRAO

12

12

TOTAL

240

264

2. MÓDULOS DE FORMACIÓN

As asignaturas propostas agruparonse por módulos, áreas y contenidos afines. En concreto, o plan proposto estructurouse dacordo cos seguintes tres módulos, dentro dos cales conten toda a oferta de materias y asignaturas.

Módulo 1: Fundamentos e contexto da comunicación
Nel contémplanse asignaturas básicas e relacionais de contexto comunicativo, relacionadas ca Historia, Economía, Socioloxía, o Marketing ou a Deontoloxía, ca intención de que o alumno adquira os fundamentos básicos e académicos necesarios para o exercicio profesional en cualquera das ramas da comunicación.

Módulo 2: Comunicación publicitaria
Neste módulo concentráronse todas as materias e asignaturas relacionadas ca comunicación puramente publicitaria, relacionadas, a mayoría, cos perfís de deseño e creatividade, por unha parte, e xestión publicitaria, por outra, e atendendo aos distintos soportes e medios presentes e futuros no proceso da comunicación publicitaria.

Módulo 3: Relacións Públicas, Comunicación Corporativa e Institucional.
O terceiro dos módulos propostos é específico de Relacións Públicas e contempla as variantes recoñecidas e máis demandadas na actualidade, como son a comunicación corporativa e a institucional, abarcando tanto á empresa privada, como a pública e o Terceiro Sector. Asignaturas que responden a modos e modelos de comunicación máis amplios que os contemplados na comunicación puramente publicitaria, e que teñen en conta o exercicio da comunicación persuasiva no seu sentido máis extenso, como son os responsables dos gabinetes de comunicación e Relaciónss Públicas, os Directores de Comunicación (DIRCOMs) e asesores de comunicación.

TABLA. ASIGNATURAS POR MÓDULO E RAMA

MÓDULO (1)

CR.

ASIGNATURA

RAMA

CR

TIPO

CUR

CUAT.

FUNDAMENTOS Y CONTEXTO DE LA COMUNICACIÓN

66

Administración pública e análese estadístico

CIENCIA POLÍTICA E ESTADÍSTICA

6

OB

Estructura social, consumo e estilos de vida

SOCIOLOXÍA

6

FB

1

Empresa: fundamentos de marketing

EMPRESA

6

FB

Empresa: fundamentos de organización e xestión empresarial

EMPRESA

6

FB

Economía

ECONOMÍA

6

FB

Lengua: Lenguaje publicitario / Lingua: Linguaxe publicitaria

LENGUA

6

FB

Comunicación escrita

COMUNICACIÓN

6

FB

Teoría e historia da comunicación

COMUNICACIÓN

6

FB

Teoría e técnica da comunicación radiofónica

COMUNICACIÓN

6

OP

Deontoloxía da comunicación

COMUNICACIÓN

6

OB

Opinión pública

COMUNICACIÓN

6

OP

COMUNICACIÓN PUBLICITARIA

120

Teoría e práctica da comunicación publicitaria

COMUNICACIÓN

6

OB

Teoría e práctica da comunicación televisiva

COMUNICACIÓN

6

OB

Teoría e práctica da fotografía publicitaria

COMUNICACIÓN

6

OB

Teoría e técnica da imaxen

COMUNICACIÓN

6

FB

Historia da propaganda e da publicidade

COMUNICACIÓN

6

OB

Creatividade publicitaria

COMUNICACIÓN

6

OB

Elaboración da mensaxe publicitaria

COMUNICACIÓN

6

OB

Publicidade, artes gráficas e tipografía

COMUNICACIÓN

6

OB

Estratexias da actividade publicitaria

COMUNICACIÓN

6

OB

Estructuras e actividade da axencia de publicidade

COMUNICACIÓN

6

OB

Evaluación da eficacia publicitaria

COMUNICACIÓN

6

OB

Publicidade internacional

COMUNICACIÓN

6

OB

Métodos e técnicas de investigación de medios e audiencias

COMUNICACIÓN

6

OB

Planificación e xestión dos medios publicitarios

COMUNICACIÓN

6

OB

Comunicación alternativa: medios virtuais e novos soportes publicitarios

COMUNICACIÓN

6

OP

Cine y publicidade

COMUNICACIÓN

6

OP

Producción publicitaria en medios audiovisuais

COMUNICACIÓN

6

OB

Producción publicitaria impresa

COMUNICACIÓN

6

OB

Producción publicitaria web e multimedia

COMUNICACIÓN

6

OB

Redacción e locución publicitaria

COMUNICACIÓN

6

OB

RELACIONES PÚBLICAS, COMUNICACIÓN CORPORATIVA E INSTITUCIONAL

66

Campañas de imaxen e das relacións públicas

COMUNICACIÓN

6

OP

Comunicación de crisis

COMUNICACIÓN

6

OP

Dirección  de comunicación

COMUNICACIÓN

6

OB

Imaxe corporativa

COMUNICACIÓN

6

OB

Planificación estratéxica das relacións públicas

COMUNICACIÓN

6

OB

Relacións públicas e comunicación solidaria

COMUNICACIÓN

6

OP

Relacións públicas e protocolo

COMUNICACIÓN

6

OP

Técnicas de comunicación electoral e institucional

COMUNICACIÓN

6

OB

Técnicas de propaganda política

COMUNICACIÓN

6

OB

Técnicas de relacións públicas

COMUNICACIÓN

6

OB

Teoría e práctica das relacións públicas

COMUNICACIÓN

6

OB

 

3. MATERIAS Y PROGRAMACIÓN

TABOA: ESTRUCTURA DO PLAN DE ESTUDOS POR CUATRIMESTRES

CURSO

CUAT.

ASIGNATURAS

CR.

TIPO

PRIMEIRO PRIMEIRO Teoría e historia da comunicación 6 BÁSICA
Comunicación: Teoría e técnica da imaxe 6 BÁSICA
Lengua: Lenguaje publicitario / Lingua: Linguaxe publicitaria[1] 6 BÁSICA
Economía 6 BÁSICA
Teoría e  práctica da comunicación publicitaria 6 OBLIGATORIA
SEGUNDO Empresa: Fundamentos de organización e xestión empresarial 6 BÁSICA
Socioloxía: Estructura social, consumo e estilos de vida 6 BÁSICA
Comunicación escrita 6 BÁSICA
Historia da propaganda e da publicidade 6 BÁSICA
Teoría e práctica das relacións públicas 6 OBLIGATORIA
 

SEGUNDO

PRIMEIRO Administración pública e análisis estadístico 6 OBLIGATORIA
Empresa: Fundamentos de marketing 6 BÁSICA
Comunicación: Imaxe corporativa 6 BÁSICA
Teoría y práctica de la fotografía publicitaria 6 OBLIGATORIA
Creatividade publicitaria 6 OBLIGATORIA
SEGUNDO Redacción e locución publicitaria 6 OBLIGATORIA
Elaboración da mensaxe publicitaria 6 OBLIGATORIA
Estructuras e actividade da axencia publicitaria 6 OBLIGATORIA
Teoría e práctica da comunicación televisiva 6 OBLIGATORIA
Estratexias da comunicación publicitaria 6 OBLIGATORIA
TERCEIRO PRIMEIRO Planificación estratéxica das relacións públicas 6 OBLIGATORIA
Métodos e técnicas de investigación de medios e audiencias 6 OBLIGATORIA
Producción publicitaria impresa 6 OBLIGATORIA
Técnicas de propaganda política 6 OBLIGATORIA
Deontoloxía da comunicación 6 OBLIGATORIA
SEGUNDO Planificación e xestión de medios publicitarios 6 OBLIGATORIA
Técnicas de relacións públicas 6 OBLIGATORIA
Producción publicitaria en medios audiovisuales 6 OBLIGATORIA
Evaliación da eficacia publicitaria 6 OBLIGATORIA
Técnicas de comunicación electoral e Institucional 6 OBLIGATORIA
CUARTO PRIMEIRO Dirección de comunicación 6 OBLIGATORIA
Teoría e técnica da comunicación radiofónica 6 OPTATIVA
Cine e publicidade 6 OPTATIVA
Publicidade internacional 6 OPTATIVA
Campañas de imaxe e de relacións públicas 6 OPTATIVA
Relacións públicas e protocolo 6 OPTATIVA
Comunicación de crise 6 OPTATIVA
Opinión pública 6 OPTATIVA
Relacións públicas e comunicación solidaria 6 OPTATIVA
Comunicación alternativa: medios virtuais e novos soportes publicitarios 6 OPTATIVA
Publicidade, artes gráficas e tipografía 6 OPTATIVA
SEGUNDO Producción publicitaria na web e multimedia 6 OBLIGATORIA
Traballo fin de grado 12 TFG
Proxecto práctico profesional 12 OPTATIVA
Seminarios de experiencias profesionais 12 OPTATIVA

Nota: Todas as materias son de seis créditos.

 

RESUMEN DE CRÉDITOS A CURSAR POR CUATRIMESTRE

CURSO

CUAT.

Créditos que debe cursar el alumno

PRIMEIRO 24 BÁSICOS
6 OBRIGATORIOS
SEGUNDO 24 BÁSICOS
6 OBLIGATORIOS

PRIMEIRO 12 BÁSICOS
18 OBRIGATORIOS
SEGUNDO 30 OBRIGATORIOS

PRIMERO 30 OBRIGATORIOS
SEGUNDO 30 OBRIGATORIOS

PRIMERO 6 OBRIGATORIOS
24 OPTATIVOS
SEGUNDO 6 OBRIGATORIOS
12 TRABALLO FIN DE GRAO
12 OPTATIVOS (PRÁCTICAS / TALLER)

 

4. OPTATIVIDADE

Con respecto á oferta de optatividade, indicar que se organizou, dentro do cuarto curso onde os alumnos escollen 4 materias optativas dun catálogo de dez:

  1. Teoría e técnica da comunicación radiofónica.
  2. Cine e publicidade.
  3. Publicidade internacional.
  4. Campañas de imaxe e de relacións públicas.
  5. Relacións Públicas e Protocolo.
  6. Comunicación de Crise.
  7. Opinión Pública.
  8. Relacións Públicas e Comunicación Solidaria.
  9. Comunicación alternativa: medios virtuais e novos soportes publicitarios.
  10. Publicidade, Artes Gráficas e Tipografía.

Como se pode comprobar, a oferta de optatividade (dez asignaturas das que o estudante deberá escoller catro) fíxose tendo en conta a posibilidade de que el alumno o alumna poida profundizar ou especializarse en contidos concretos propios de Relaciones Públicas, Creatividade y Deseño, respondendo ademáis á novas situacións, demandas e tendencias existentes na comunicación actual, (novos soportes e medios), e á atención á diversidade (comunicación solidaria). Igualmente, na oferta de optatividade existe a posibilidade de escoller alguns contidos específicos de comunicación audiovisual que non constan no catálogo de materias básicas e obrigatorias presentes nos cursos anteriores (comunicación radiofónica e cinematográfica).

Debe terse en conta, ademáis do anterior que o artículo 46.i da Ley de Orgánica de Universidad e 12.8 do Real Decreto 1393/2007, indica que “un alumno podrá obtener el reconocimiento de hasta 6 ECTS por su participación en actividades culturales universitarias, deportivas, de representación estudiantil, solidarias o de cooperación. Esta cantidad se sustraerá del total de créditos de materias optativas a cursar”. Desta forma, o estudante do Grao en Publicidade y Relacións Públicas pola Universidade de Vigo tamén podrá utilizar esta vía á hora de cursar os seus créditos optativos.

Na elaboración o plan de estudos do título de Grao en Publicidade e Relacions Públicas, tiveronse en cona, tanto as demandas e tendencias existentes na actualidade por parte do alumnado, como as recomendacións e esixencias das administracións públicas (artículo 3.5. del RD 1393/2007) de respeto aos Dereitos Humans, principios de igualdade, solidaridade, protección ambiénte e fomento da cultura e paz.

Concretamente, por parte do alumnado, constatase una disminución no interés pola prensa, por parte do público xuvenil, sumada a unha paulatina disminución de audiencias televisivas a favor doutros medios, como internet, e a búsqueda de novos contidos, sobre todo, no acrecentado interese mostrado plas causas sociais e a defensa dos valores universais.

Como resposta a estas novas demandas, o plan de Publicidade y Relaciones Públicas plantexase partindo do entendemento da publicidade non so como un oficio de comerciantes surxido tras o Liberalismo, senon  tamén no que, entendemos, debe constituir un auténtico exercicio da publicidade social, a publicidade realizada por e para o cidadán e, en definitiva, a publicidade como manifestación do público.

Con tal sentido, incorporouse a atención ao denominado Tercer Sector como parte dos contidos das materias, aparte dos consabidos Primeiro e Segundo Sector, ou o que é o mesmo: que este plan non so atenda ao exercicio da actividade publicitaria e de relacións públicas nas organizacións privadas e públicas, senon tamén que se ocupe de fundacións, ongs e entidades sen ánimo de lucro, tal e como se pode comprobar tanto no enunciado dalgunhas asignaturas como as propias fichas onde se describen os contidos as mesmas.

Por outra parte, a protección dos Dereitos Humans, está sempre presente dentro das leis e normas polas que se rixen o exercicio da Publicidade e das Relaciónss Públicas e cuxa mención resulta ineludible en moitas das materias deste plan. Especialmente, naqueles contidos relacionados co dereito, a deontoloxía profesional ou a comunicación solidaria, ao igual que ocorre con contidos relacionados ca igualdade de oportunidades entre homes e mulleres, ou a loita contra a discriminación racial, sexual, ou a protección do medio ambiente, contidos presentes no análese da publicidade por sectores ou o exercicio das relacións públicas especializadas, mediante acciónss de patrocinio, mecenazgo, e a Responsabilidade Social Corporativa (RSC) en empresas e institucions.

Finalmente, o deseño do plan proposto realizouse tendo en conta o listado de materias contemplado para a rama de Ciencias Sociais e Xurídicas, publicado no Boletín Oficial del Estado (BOE), do martes 30 de outubro de 2007, así como as directrices indicadas no Real Decreto 1393(2007, de Ordenación das Ensinanzas Universitarias Oficiales e as directrices propias da Universidade de Vigo sobre a estructura e organización académica dos plans de estudos de grao.

Igualmente, o Documento do Consello Galego de Universidades, que establece nas Líneas Xerais para a implantación dos Estudos de Grao e Postgrao no Sistema Universitario de Galicia, que, entre outras cuestions, establece que a oferta de optativas centrarase na segunda metade do plan de estudos e que non superará o 15% dos créditos que conducen á obtención do título.