Perfil de ingreso recomendado

Considérase un perfil de ingreso aqueles coñecementos, habilidades e capacidades que debe ter un estudante no momento de ingresar no Título de Grao en Publicidade e Relacións Públicas. Estas características xerais serían:

 

  1. Interese en todo o relativo á comunicación e aos seus medios e soportes.
  2. Un alto nivel de redacción.
  3. Coñecementos do idioma inglés por canto unha parte importante da bibliografía adóitase atopar no devandito idioma.
  4. Certa habilidade no mundo da creatividade e os seus diferentes desenvolvementos.
  5. Sensibilidade e receptividade ante o fenómeno publicitario.
  6. Boa capacidade para a expresión oral e para a comprensión lectora.
  7. Facilidade na relación interpersoal.
  8. Habilidades sociais básicas para o traballo en equipo.