Qué é o TFG: É un traballo persoal que cada estudante realizará de xeito autónomo baixo as orientacións dun/dunha titor/a académico/a. Poderá revestir una orientación teórica ou práctica.

Procedemento: o procedemento de aprobación de propostas temáticas e asignación de titores contémplase no regulamento de TFG de Ciencias Sociais e da Comunicación.

Defensa do TFG: o TFG poderá defenderse nas convocatorias de maio ou xullo, así como na convocatoria extraordinaria de fin de carreira. O acto de presentación pública realizarase ante un tribunal conformado por profesores do Grao e nel o estudante deberá presentar un resumo do seu traballo, sobre os que os integrantes do tribunal poderán realizar as observacións que consideren oportunas e que o alumno/a poderá responder.

 

Calendario xeral de TFG para o curso 2019/2020 e TFM para xuño e xullo do mesmo curso:

Período de solicitude de defensa Período de defensas Peche de actas
FIN DE CARREIRA 1-8 de novembro 20-25 de novembro 27 de novembro
FEBREIRO (só Grao de DXP) 3-7 de febreiro 11 de febreiro 28 de febreiro
XUÑO 1-8 de xuño 22-25 de xuño* 26 de xuño
XULLO

1-10 de xullo

1-7 setembro**

20-24 de xullo

15-17 setembro**

31 de xullo

21 de setembro

*Excepto para o Máster en Comunicación en Medios Sociais e Creación de Contidos Dixitais, no que as datas de defensa serán o 18-19 de xuño.

** Estas datas non aplican no caso do Grao en Dirección e Xestión Pública e do Máster en Dirección Pública e Liderado Institucional.

Cada titulación especificará as datas concretas de solicitude e defensa dentro deste marco.

O alumnado continuará tendo as dúas oportunidades para a defensa do seu TFG ou TFM incluídas na matrícula:

  • 1ª oportunidade: defensa no mes de xuño.
  • 2ª oportunidade (para alumnado que non defendeu na primeira oportunidade ou que obtivo a cualificación de suspenso): defensa no mes de xullo ou no mes de setembro.

Como norma xeral, o alumnado que se presente á segunda oportunidade defenderá o seu traballo no mes de xullo.

Cando o alumnado acredite a imposibilidade de desenvolver axeitadamente o seu proxecto como consecuencia da situación de excepcionalidade que se produce polo peche dos centros (por exemplo, por falta de acceso a material técnico), poderá solicitar ao seu titor/titora a entrega e defensa do traballo no mes de setembro.

O titor ou titora que considere que se cumpren as condicións para pospoñer a entrega e defensa ao mes de setembro, trasladará á coordinación de TFG / TFM correspondente, nas datas que esta indique, a solicitude de defensa en setembro, cun informe que xustifique a dificultade para presentar e defender o traballo en xullo.

A Comisión Académica de cada Grao ou Máster ou a persoa coordinadora de TFG ou TFM analizará as solicitudes e valorará a súa aprobación.

Avaliación: Neste punto o tribunal rexerase polo disposto nas Normas de Xestión Académica para as Titulacións de Grao regulados polo Real Decreto 1393/2007 (actualizado o 3 de xuño de 2016).