Qué é o TFG: É un traballo persoal que cada estudante realizará de xeito autónomo baixo as orientacións dun/dunha titor/a académico/a. Poderá revestir una orientación teórica ou práctica.

Procedemento: o procedemento de aprobación de propostas temáticas e asignación de titores contémplase no regulamento de TFG de Ciencias Sociais e da Comunicación.

Defensa do TFG: o TFG poderá defenderse nas convocatorias de maio ou xullo, así como na convocatoria extraordinaria de fin de carreira. O acto de presentación pública realizarase ante un tribunal conformado por profesores do Grao e nel o estudante deberá presentar un resumo do seu traballo, sobre os que os integrantes do tribunal poderán realizar as observacións que consideren oportunas e que o alumno/a poderá responder.

 

Calendario xeral de TFG para o curso 2019/2020:

Período de solicitude de defensa Período de defensas Peche de actas
FIN DE CARREIRA 1-8 de novembro 20-25 de novembro 27 de novembro
FEBREIRO (só Grao de DXP) 3-7 de febreiro 11 de febreiro 28 de febreiro
XUÑO 1-8 de xuño 22-25 de xuño 26 de xuño
XULLO 1-10 de xullo 20-24 de xullo 31 de xullo

Cada titulación especificará as datas concretas de solicitude e defensa dentro deste marco.

Avaliación: Neste punto o tribunal rexerase polo disposto nas Normas de Xestión Académica para as Titulacións de Grao regulados polo Real Decreto 1393/2007 (actualizado o 3 de xuño de 2016).