Curso ponte ou de adaptación

1.- DESCRICIÓN DO TITULO

Denominación: Grao en Dirección e Xestión Pública

Modalidade de ensino: Presencial e Semipresencial

Número de prazas ofertadas para o curso: 10

Normativa de permanencia. A normativa de permanencia para estes estudantes é a mesma que para o resto dos estudantes da Universidade de Vigo

Créditos totais do curso de adaptación: 60 ECTS

 

2.- XUSTIFICACIÓN

O RD 1393/2007 de 29 de outubro establece a ordenación dos ensinos Universitarios oficiais. A disposición adicional 4.3 dispón que “Quen, estando en posesión dun Título oficial de diplomado/a, arquitecta técnica ou arquitecto técnico, ou enxeñeira técnica ou enxeñeiro técnico, pretenda cursar ensinos dirixidos á obtención dun Título Oficial de Grao, obterá o recoñecemento de créditos que proceda de acordo ao previsto no artigo 13 deste Real Decreto”. A Universidade de Vigo implantou na Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación a totalidade da ensinos correspondentes ao Grao en Dirección e Xestión Pública no curso 2009/2010 con data 30 de xuño de 2009 emítese resolución do Consello de Universidades correspondente á devandita Titulación de Grao, correspondendo á Universidade de Vigo dispoñer dos medios para que esta implantación sexa efectiva. Para ese efecto, regula os requisitos e procedemento para a admisión de diplomados.

Atendendo aos criterios xerais establecidos no RD 1393/2007, modificado polo RD 861/2010, que no seu artigo 6 establece os criterios xerais aos que debe adaptarse a normativa sobre o sistema de recoñecemento de créditos, desde o curso 2009-10, a Universidade ofertou un deseño curricular concreto (curso ponte ou de adaptación) para o acceso aos ensinos de Grao por parte de titulados da Diplomatura de Xestión e Administración Pública. Neste curso, ofertáronse 3 prazas (sen condicións específicas) e como criterios de acceso os fixados pola Universidade nas normas de matrícula. A asignación das prazas veuse realizando por criterio de expediente académico. Este curso ponte ou de adaptación foi concibido como un conxunto de materias extraídas do propio plan de estudos. En sucesivos cursos, foise aumentando o número de prazas a 6 e a 10 ante as demandas dos antigos alumnos da Diplomatura.

Dado que os plans de estudos conducentes á obtención do Título oficial de Diplomado en Xestión e Administración pública deseñábanse en base ás directrices xerais propias reguladas entre outros polo RD 1414/1990 onde se establece a relación de materias troncais cos seus contidos e a carga teórica e práctica dos mesmos, o que implica unha homoxeneidade das competencias adquiridas; é por elo, que o curso de adaptación ofértase a todos os que estean en posesión do Título oficial de Diplomado en Xestión e Administración pública en calquera universidade española.

 

3.- ACCESO E ADMISIÓN DE ESTUDANTES

Perfil de ingreso: Diplomados en Xestión e Administración Pública

Admisión de estudantes: Priorizarase a admisión dos estudantes por expediente académico. Non se requiren criterios específicos de selección condiciones

Transferencia e recoñecemento de créditos:

Será obxecto de recoñecemento créditos a experiencia profesional acreditada. A profunda reforma a que deu lugar á nova estrutura dos ensinos e títulos universitarios oficiais deseñados pola Lei Orgánica 4/2007, de 12 de abril, que modifica a Lei Orgánica 6/2001, de 21 de decembro de Universidades, e foi tomada especificamente práctica polo Real Decreto 1393/2007 de 29 de outubro, de ordenación dos ensinos universitarios oficiais. Esta norma previu mecanismos de regulación do sistema necesaria para operar a transformación transcendental do sistema universitario español no proceso de converxencia co Espazo Europeo de Educación Superior.

Posteriormente, o Real Decreto 861/2010, de 2 de xullo, veu modificar o citado Real Decreto, co fin de introducir os axustes necesarios para garantir unha maior eficacia e fluidez dos criterios e procedementos establecidos anteriormente. Entre outras cousas, introduciu a posibilidade de recoñecemento de créditos por parte das universidades, as universidades que fixeron posible o deseño completo dos seus estudos de posgrao coa introdución de itinerarios ou mencións refírese a unha avaliación específica no proceso de verificación, ademais de ANEC, a outra avaliación dos organismos rexionais e, finalmente, revisar os procedementos de verificación, modificación e seguimento da acreditación co fin de dotalos dunha maior definición.

A Universidade de Vigo tamén está equipada con disposicións neste sentido, os regulamentos correspondentes e o recoñecemento de créditos de transferencia aos programas de grao adaptados ao EEES 24 de xullo 2008. En concreto, a Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación previu un protocolo como mecanismo para o Grao en Dirección e Xestión Pública destinado a contemplar a posibilidade de recoñecemento de créditos académicos a través da acreditación da experiencia laboral e profesional dos estudantes. Nel regúlanse aspectos como órgano competente, requisitos ou criterios de avaliación da experiencia.

 

4.- PLANIFICACIÓN DOS ENSINOS

Ao tratarse dun conxunto de materias extraídas do propio plan de estudos do Grao, os alumnos/as seguen o réxime xeral aplicable a cada unha das referidas materias.

Planificación temporal do curso de adaptación: Non se contempla unha planificación específica.

5 CONTIDO

 1. Complemento obrigatorio: Deberán cursar 36 créditos ECTS (obrigatorios) correspondentes ás seguintes materias de 3º curso do Grao:
 • Xestión Tributaria
 • Habilidades Directivas nas Administracións Públicas
 • Xestión da Contratación do Sector Público
 • Cálculo Financeiro aplicado ao Sector Público
 • Metodoloxía e Técnicas de Investigación Social aplicadas ás Administracións Públicas
 • Dirección Pública: Liderado e Lexitimidade
 1. Complemento optativo: os alumnos/as poderán elixir entre dúas opcións:
 • Realizar prácticas en institucións, empresas ou organizacións públicas, cun recoñecemento de 12 créditos ECTS (optativos) ou ben,
 • Cursar dúas materias optativas de 4º curso diferentes das cursadas previamente en l Diplomatura de Xestión e Administración Pública.
 1. Deberán realizar o Traballo Fin de Grao (12 créditos ECTS obrigatorios), correspondente a 4º curso.