Acceso e admisión

Consulta todas as noticias sobre o Grao en Comunciación Audiovisual no seguinte blog.

1. VÍAS DE ACCESO

As vías de acceso son as xenerais establecidas para a Universidade, podendo cursar satisfactoriamente os estudos os titulados en bacharelato ou calquera das súas polas. Así, no que se refire ás normas de acceso ao grado de Comunicación Audiovisual son as mesmas que as do resto de tiulacións. Como a Universidade de Vigo é unha universidade pública, o acceso dos alumnos producese a través dos requisitos establecidos conforme o Real Decreto 69/2000:

1. Aqueles alumnos que superaran as Probas de Acceso á Universidade ou equivalente en calquer Universidade do Estado español.

  

2. Alumnos de Formación Profesional (Formación Profesional de 2º grado, Módulos Profesionais de Nivel 3 e Ciclos Formativos Superiores): información de convalidaciós en Consellería Educación Xunta de Galicia.

3. Alumnos que están en posesión dunha Titulación Universitaria.

Normativas e información sobre transferencia e recoñecemento de créditos na Universidade de Vigo

 

TRANSFERENCIA E RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS

Será de aplicación o sistema proposto pola Universidade de Vigo na normativa de transferencia e recoñecemento de créditos para titulacións adaptadas ao Espacio Europeo Superior (EEES) aprobado por el Consejo de Gobierno con fecha 23 de julio de 2008.

En consecuencia de todo eso, aplicarase este e os criterios que se relacionan a continuación:

  1. Sempre que a titulación da que procede o alumno sexa da área de “Ciencias socias e xuridicas”, serán obxecto se recoñecemento AO MENOS 36 créditos correspondentes ás materias de formación básica de ditas áreas (Ver taboa máis abaixo).

  2. Serán tamén obxeto de recoñecemento dos créditos correspondentes a outras materias de formación básica cursada que pertenzan á área de “Ciencias Sociais e Xurídicas”.
  3. O resto de crédito podrán ser recoñecidos tendo en conta a adecuación entre as competencias e os coñecementos asociados ás restantes materias cursadas polo/a estudante e os previstos neste plan de estudo ou ben os que teñan carácter transversal. Neste caso a Comisión de docencia do centro encargarase da valoración dos expedientes de convalidación.

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA

RAMA DE COÑECEMIENTO

MATERIA OU ASIGNATURA DO PLAN

MATERIA DA RAMA DE COÑECEMENTO

ECTS

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

Dereito da Comunicación

DERECHO

6

54

Socioloxía do cambio social e cultural

SOCIOLOXÍA

6

Marketing de productos Audiovisuais e multimedia

EMPRESA

6

Dirección e Xestión de Empresas Audiovisuais

EMPRESA

6

Teorías da Imaxen

COMUNICACIÓN

6

Tecnoloxía dos medios audiovisuais

COMUNICACIÓN

6

Comunicación escrita

COMUNICACIÓN

6

Políticas públicas do audiovisual

POLITICA

6

Política, Cidadania e Democracia

POLITICA

6

ARTE E HUMANIDADES

Lingua (Castelá ouGalego)

ARTE E HUMANIDADES

6

6